تبلیغات
EXCEL - انواع خطا در اکسل
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل

بسم الله الرحمن الرحیم

«انواع خطا ها در اکسل»#NULL!:

1
#DIV/0!

اگر در فرمول هایی که نوشته اید جایی مخرج یک کسر صفر شده باشد این خطا نمایش داده می شود.


2
#VALUE!

این خطا زمانی نمایش داده می شود که اطّلاعات برخی از تابعها را وارد نکرده اید یا ناقص وارد کرده اید.


3
#REF!

4
#NAME?

وقتی تابعی که نشته اید را اکسل نشناسد این خطا نمایش داده می شود.


5
#NUM!

وقتی اکسل در محاسبه ی عددی مشکل پیدا کند (مثلاً بدلیل بزرگ بودن آن ) نمایش داده می شود.


6
#N/A

این خطا زمانی نمایش داده می شود که تابع شما در اجرا به مشکلی بر بخورد یا اطلاعات غلط در آن باشد.


7

#GETTING_DATA

8