تبلیغات
EXCEL - کلیدهای میانبر
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
در این صفحه به معرفی کلیدهای میانبر در اکسل می پردازیم
بدون شک این کلیدها موجب صرفه جویی قابل ملاحظه ای
در زمان می شود.

F2ویرایش سلول انتخاب شده
F5رفتن به سلول خاص مثل F6
F7چک اسپل متن یا سند انتخاب شده
F11ایجاد نمودار
Ctrl + Shift + ;برچسب زدن زمان(ساعت) حاظر در سلول
Ctrl + ;برچسب زدن زمان(روز) حاظر در سلول
Alt + Shift + F1درج کاربرگ جدید
Shift + F3باز کردن پنجره فرمول اکسل
Shift + F5آوردن جعبه جستجو
Ctrl + Aانتخاب تمامی محتویات کاربرگ
Ctrl + Bپررنگ کردن فونت متن یا سند انتخاب شده
Ctrl + Iحروف کج کردن فونت متن یا سند انتخاب شده
Ctrl + Kدرج لینک
Ctrl + Uزیرخط دار کردن فونت متن یا سند انتخاب شده
Ctrl + 5خط خورده کردن فونت متن یا سند انتخاب شده
Ctrl + Pباز کردن جعبه محاوره ای جهت چاپ اطلاعات
Ctrl + Zبلغو آخرین تغییر
Ctrl + F9پایین انداختن پنجره پیش رو
Ctrl + F10پایین انداختن پنجره های انتخاب شده
Ctrl + F6سوییچ بین پنجره ها و ورک بوک ها
Ctrl + Page upحرکت بین کاربرگ های اکسل در همان سند اکسل
Ctrl + Page downحرکت بین کاربرگ های اکسل در همان سند اکسل
Ctrl + Tabحرکت بین دو یا چند پنجره باز شده در اکسل
Alt + =ساخت یک فرمول در سلول خاص برای جمع کلیه سلول های بالای آن
Ctrl + 'درج مقدار سلول بالاسری در یک سلول خاص
Ctrl + Shift +1تبدیل قالب عدد به حالت ممیز دار
Ctrl + Shift + 4فرمت عدد را به قالب اسکناسی تبدیل می کند
Ctrl + Shift + 3فرمت عدد را به قالب زمان تبدیل می کند
Ctrl + Shift + 5فرمت عدد را به قالب درصد تبدیل می کند
Ctrl + Shift + 6فرمت عدد را به قالب عدد علمی تبدیل می کند
Ctrl + Shift + 2فرمت عدد را به قالب ساعت تبدیل می کند
Ctrl + Arrow keyانتقال به بخش بعدی در متن
Ctrl + Spaceکل یک ستون را انتخاب می کند
Shift + Spaceکل یک ردیف را انتخاب می کند

منبع: http://rayansoo.blogfa.com/page/excel-shortcuts