تبلیغات
EXCEL - Trim
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
20 شهریور 93

Trim

20 شهریور 93

موضوع :توابع، 

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

تابع trim فاصله های اضافی بین کلمات را حذف می کند یعنی اگر در بین کلمات متنی که به آن می دهید
 بیش از یک فاصله (space) باشد همه ی فاصله ها به جز یکی را حذف می کند. 

مثلاً 
                 A                                     B                  
                 1                   اکسل       نرم     افزار      قدرتمند    و     جادویی (trim(A1=
نتیجه می دهد:
اکسل نرم افزار قدرتمند و جادویی