تبلیغات
EXCEL - if
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
4 خرداد 88

if

4 خرداد 88

موضوع :توابع، 

بسم الله الرحمن الرحیم

این تابع برای آن است که اگر شرطی برقرار بود کاری را نجام دهد و اگر برقرار نبود کار دیگری را انجام دهد.

یعنی بدین صورت :

=if("اگر شرط برقرار نبود انجام بده";"اگر شرط برقرار بود انجام بده";"شرط")

مثال:

b1=if(a1=1;"one";"other") :          a1=1 => b1= one

                                                       a1=2 => b1= other

«سؤال هاو جواب ها»

 بجای تابع SIGN از چه گزینه ای 
می توان استفاده کرد؟

سلام  با استفاده از تابع ایف میشود به صورتی كه 
در شرط هایش بزرگتری یا كوچكتری قرار دهید
 لطفا به پست زیر مراجعه كنید.

http://excel.mihanblog.com/post/11

با دو تا ایف تو در تو میشه