تبلیغات
EXCEL - CUMPRINC
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
24 مهر 88

CUMPRINC

24 مهر 88

موضوع :توابع، 

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام ؛ این تابع را با یک مثال برای شما توضیح می دهم: فرض کنید از بانک وامی گرفته اید
و حال می خواهید مقداری که باید به بانک پس بدهید (با محاسبه ی بهره و...) چقدر است؛
برای این کار از این تابع استفاده می کنیم.
در خانه ی مورد نظر بنویسید:

=cumprinc(

 {Rate}: بعد درصد بهره ی وام خود را وارد نمایید (مثلاً 10 %)

=cumprinc(10%;

 {nper}: سپس تعداد دوره ای که باید آن را به بانک پس دهید را می نویسید (مثلاً 30 دوره)

=cumprinc(10%;30;

{pv}:در مرحله بعد مقدار وام گرفته شده را می نویسید (مثلاً 10000)

=cumprinc(10%;30;10000

{start period} سپس دوره ای که می خواهید از آن شروع به  پرداخت وام کنید را بنویسید: (مثلاً 13 ؛ در این صورت اولین پرداخت وام از ماه اول سال دوم است ، یا 1 ؛ در این صورت شروع پرداخت در همان سال اول است.)

=cumprinc(10%;30;10000;13

{end period} سپس دوره ی  پایانی را می نویسید (مثلاً 24 ؛  در این صورت  آخرین پرداخت وام 
در پایان سال دوم است ، یا 1 ؛  در این صورت پایان پرداخت در همان سال اول است.)

=cumprinc(10%;30;10000;13;24

{type} : این قسمت راباید با عدد یک یا صفر پر کنید  اگر 1 بنویسید منظور این است که در شروع دوره ی جدید  می پردازید و اگر صفر بنویسید منظور این است که  در پایان دوره می پردازید.

=cumprinc(10%;30;10000;13;24;0)

جواب نهایی مقدار پولی است که شما باید به بانک در نهایت بپردازید: جواب مثال ما می شود:

-4079.97

اگر مشکلی بود من و دوستان در خدمتیم.