تبلیغات
EXCEL - ABS
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
27 مهر 88

ABS

27 مهر 88

موضوع :توابع، 
نگارنده :علی نجفی

به نام خداوند بخشنده مهریان

سلام

تابع فوق در عین استفاده آسان كاربرد فراوانی دارد و دقیقا همان كار قدر مطلق در ریاضی را می كند به اینصورت كه اگر اعداد بزرگتر از صفر بود مقدار خودشان و اگر كوچكتر از صفر بود مقدار مثبتشان را بر می گرداند.

مثال:

ABS(12)=12

ABS(-5)=5