تبلیغات
EXCEL - CONCATENATE
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
28 مهر 88

CONCATENATE

28 مهر 88

موضوع :توابع، 
نگارنده :علی نجفی

به نام خدا

با سلام

تابع CONCATENATE جزء توابع متنی محسوب می شود و كاربرد آن در به هم چسبانیدن متن های مختلف و ساختن كلمه و یا جمله است

مثال:

CONCATENATE(A;B;C)=ABC

CONCATENATE(A; ;B; ;C)=A B C

همچنین این تابع را میتوان در مورد حروف و كلمات فارسی نیز به كار برد.

نكته: حداكثر تعداد عبارتهایی كه این تابع میگیرد (ورژن 2003) 30 می باشد.