تبلیغات
EXCEL - EXACT
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
29 مهر 88

EXACT

29 مهر 88

نگارنده :علی نجفی

به نام خدا

تابع EXACT برای مقایسه دو عبارت به كار می رود بدین ترتیب كه اگر دو عبارت دقیقا عین هم بودند مقدار TRUE و در غیر اینصورت مقدار FALSE را بر می گرداند

مثال:

EXACT(SALAM;SALAM)=TRUE

یا

EXACT(15;18)=FALSE

نكته: به جای استفاده از تابع EXACT می توان از مساوی استفاده كرد به این صورت:

مثلا در خانه های A1 و A2 به ترتیب مقادیر روبه رو را وارد كردید: علی , حسن

حال در خانه ی دیگری عبارت فوق را وارد كنید A1=A2= حاصل فرمول FALSE خواهد بود.