تبلیغات
EXCEL - POWER
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
27 مهر 88

POWER

27 مهر 88

موضوع :توابع، 

=POWER([num];[power])

این تابع از دو قسمت تشکیل شده که در قسمت اول عدد را می گیرد و در قسمت دوم توان را و در جواب به ما حاصل عدد مورد نظر را به توان وارد شده می دهد.

مثال:

=Power(2;3): 8

***