تبلیغات
EXCEL - LEN
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
27 مهر 88

LEN

27 مهر 88

=LEN([text])

این تابع با دریافت متن مورد نظر تعداد حروف آن را به شما می دهد و فقط هم یک قسمت دارد.

مثال:

=len("Ali") :   3