تبلیغات
EXCEL - ROW
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
27 مهر 88

ROW

27 مهر 88

موضوع :توابع، 

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام !

تابع row با گرفتن یک آدرس ( مثلاً  A1 ) شماره ردیف آن را می دهد.

مثال:

=ROW(AXX3):  3