تبلیغات
EXCEL - COUNTBLANK
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
28 مهر 88

COUNTBLANK

28 مهر 88

موضوع :توابع، 
نگارنده :علی نجفی

به نام خدا

با سلام

تابع COUNTBLANK از سری توابع شمارنده می باشد كه همانطور كه از اسمش هم معلوم است برای شمارش خانه های خالی در یك ماتریس به كار می رود و فقط كافیست محوطه ای را مشخص كنید تا تعداد خانه هایی كه داخل آن ها چیزی نوشته نشده به شما نشان دهد.