تبلیغات
EXCEL - ISBLANK
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
28 مهر 88

ISBLANK

28 مهر 88

موضوع :توابع، 
نگارنده :علی نجفی

به نام خدا

با سلام

تابع ISBLANK از سری تابع های اطلاعاتی(INFORMATION) است كه وضعیت پر یا خالی بودن سلول را به ما نشان می دهد به اینصورت كه اگر خانه ی مورد نظر خالی بود مقدار TRUE و در غیر اینصورت مقدار FALSE را نشان می دهد.