تبلیغات
EXCEL - UPPER
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
28 مهر 88

UPPER

28 مهر 88

موضوع :توابع، 
نگارنده :علی نجفی

به نام خدا

با سلام

تابع UPPER از سری توابع متنی است و وظیفه ی آن بزرگ كردن حروف كلمه یا كلماتی است كه به آن می دهید

مثال:

UPPER(ali)=ALI

UPPER(rAsOOl)=RASOOL