تبلیغات
EXCEL - SIGN
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
28 مهر 88

SIGN

28 مهر 88

موضوع :توابع، 
نگارنده :علی نجفی

به نام خدا

با سلام

تابع SIGN یا علامت ، مثبت یا منفی بودن مقدار وارده را نشان می دهد

مثال:

SIGN(5)=1

SIGN(-9)=-1

نكته:تابع SIGN مقدار صفر را اگر ورودی صفر باشد بر می گرداند.

«سؤال ها و جواب ها»

 بجای تابع SIGN از چه گزینه ای 
می توان استفاده کرد؟

سلام  با استفاده از تابع ایف میشود به صورتی كه 
در شرط هایش بزرگتری یا كوچكتری قرار دهید
 لطفا به پست زیر مراجعه كنید.

http://excel.mihanblog.com/post/11

با دو تا ایف تو در تو میشه