تبلیغات
EXCEL - NA
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
30 مهر 88

NA

30 مهر 88

موضوع :توابع، 
نگارنده :علی نجفی

به نام خدا

تابع ()NA مقدار N/A ERROR# (غیر قابل دسترس) را بر میگرداند.