تبلیغات
EXCEL - ACOS
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
30 مهر 88

ACOS

30 مهر 88

موضوع :توابع، 
نگارنده :علی نجفی

به نام خدا

با سلام

تابع ACOS برای محاسبه ی ARCCOS یك مقدار كاربرد دارد

نكته : باید توجه داشت كه اكسل مقدار را بصورت رادیان نشان می دهد برای تبدیل رادیان به درجه كافیست مقدار به دست آمده را در 180 تقسیم كرده و در مقدار عدد P ضرب كنید یا از تابع DEGREES استفاده كنید