تبلیغات
EXCEL - DEGREES
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
30 مهر 88

DEGREES

30 مهر 88

موضوع :توابع، 
نگارنده :علی نجفی

به نام خدا

با سلام

تابع DEGREES برای تبدیل رادیان به درجه كاربرد دارد

این تابع مقدار زاویه به رادیان را از شما میگیرد و آن را تبدیل به درجه میكند.