تبلیغات
EXCEL - ACOSH
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
30 مهر 88

ACOSH

30 مهر 88

موضوع :توابع، 
نگارنده :علی نجفی

به نام خدا

با سلام

تابع ACOSH برای محاسبه ی آرك كسینوس هیپربولیك  یك مقدار كاربرد دارد.