تبلیغات
EXCEL - ASINH
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
30 مهر 88

ASINH

30 مهر 88

موضوع :توابع، 
نگارنده :علی نجفی

به نام خدا

با سلام

تابع ASINH برای محاسبه ی آرك سینوس هیپربولیك یك مقدار كاربرد دارد.