تبلیغات
EXCEL - ATANH
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
30 مهر 88

ATANH

30 مهر 88

موضوع :توابع، 
نگارنده :علی نجفی

به نام خدا

با سلام

تابع ATANH برای محاسبه ی آرك تانژانت هیپربولیك  یك مقدار كاربرد دارد.