تبلیغات
EXCEL - TANH
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
30 مهر 88

TANH

30 مهر 88

موضوع :توابع، 
نگارنده :علی نجفی

به نام خدا

با سلام

تابع TANH برای محاسبه ی  تانژانت هیپربولیك  یك مقدار كاربرد دارد.