تبلیغات
EXCEL - SINH
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
30 مهر 88

SINH

30 مهر 88

موضوع :توابع، 
نگارنده :علی نجفی

به نام خدا

با سلام

تابع SINH برای محاسبه ی سینوس  هیپربولیك  یك مقدار كاربرد دارد.