تبلیغات
EXCEL - COSH
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
30 مهر 88

COSH

30 مهر 88

موضوع :توابع، 
نگارنده :علی نجفی

به نام خدا

با سلام

تابع COSH برای محاسبه ی كسینوس هیپربولیك  یك مقدار كاربرد دارد.