تبلیغات
EXCEL - FACT
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
30 مهر 88

FACT

30 مهر 88

موضوع :توابع، 
نگارنده :علی نجفی

به نام خدا

با سلام

تابع FACT تابعی كه مقدار فاكتوریل عدد را حساب می كند

مثال:

FACT(2)=2

FACT(3)=6

نكته: حداكثر مقداری كه این تابغ می تواند حساب كند فاكتوریل 170 می باشد.