تبلیغات
EXCEL - FALSE
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
30 مهر 88

FALSE

30 مهر 88

موضوع :توابع، 
نگارنده :علی نجفی

به نام خدا

با سلام

تابع FALSE مقدار FALSE ‌را برای یك خانه برمی گرداند.