تبلیغات
EXCEL - TRUE
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
30 مهر 88

TRUE

30 مهر 88

موضوع :توابع، 
نگارنده :علی نجفی

به نام خدا

با سلام

تابع TRUE مقدار TRUE را برای یك خانه بر میگرداند.