تبلیغات
EXCEL - RADIANS
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
30 مهر 88

RADIANS

30 مهر 88

موضوع :توابع، 
نگارنده :علی نجفی

به نام خدا

با سلام

تابع RADIANS مقدار یك زاویه را از درجه به رادیان تبدیل می كند.

مثال:

RADIANS(0)=0

RADIANS(180)=3.14159265358979