تبلیغات
EXCEL - LN
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
30 مهر 88

LN

30 مهر 88

موضوع :توابع، 
نگارنده :علی نجفی

به نام خدا

با سلام

تابع LN تابعی است كه مقدار لگاریتم پایه نپر یك عدد را حساب می كند.

مثال:

LN(1)=0