تبلیغات
EXCEL - LOG
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
30 مهر 88

LOG

30 مهر 88

موضوع :توابع، 
نگارنده :علی نجفی

به نام خدا

با سلام

تابع LOG تابعی است كه لگاریتم یك عدد را محاسبه می كند.

و از دو قسمت تشكیل شده است قسمت اول عدد و قسمت دوم پایه عدد

مثال:

LOG(10;0)=1