تبلیغات
EXCEL - LOG10
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
30 مهر 88

LOG10

30 مهر 88

موضوع :توابع، 
نگارنده :علی نجفی

به نام خدا

با سلام

تابع LOG10 تابعی است كه مقدار لگاریتم عدد را حساب می كند با این فرض كه پایه ی لگاریتم به صورت پیش فرض 10 می باشد.

LOG10(10)=1