تبلیغات
EXCEL - PI
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
30 مهر 88

PI

30 مهر 88

موضوع :توابع، 
نگارنده :علی نجفی

به نام خدا

با سلام

تابع PI مقدار عدد پی را تا نه رقم اعشار بر می گرداند.