تبلیغات
EXCEL - OR
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
30 مهر 88

OR

30 مهر 88

موضوع :توابع، 

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام تابع OR  ( همان یا منطقی ) به این معنا است اگر حد اقل یکی از دو گزاره ی موجود درست باشد مقدار آن هم TRUE شود و اگر هر دو گزاره باهم غلط باشند مقدار آن FALSE شود.
 مثال:

 

 A

 1

 1

 2

 8

 3

 =OR(a1=1;a2=2): TRUE

                                                      

 

 A

 1

9

 2

 8

 3

 =OR(a1=1;a2=2):  FALSE

 

 A

 1

 1

 2

2

 3

 =OR(a1=1;a2=2): TRUE