تبلیغات
EXCEL - AND
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
30 مهر 88

AND

30 مهر 88

موضوع :توابع، 

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام

تابع AND همان "و" منطقی است به آن معنی که حتماً باید همه ی گزاره ها درست باشد تا مقدار آن TRUE شود و اگر تنها یک گرازه غلط باشد مقدار آن FALSE  می شود.

مثال:

 

 A

 1

 1

 2

2

 3

 =AND(a1=1;a2=2):  TRUE

 

 A

 1

 1

 2

3

 3

 =AND(a1=1;a2=2):  FALSE

 

 A

 1

 3

 2

4

 3

 =AND(a1=1;a2=2):  FALSE