تبلیغات
EXCEL - CHAR
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
30 مهر 88

CHAR

30 مهر 88

موضوع :توابع، 

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام ؛

این تابع دقیقاً عکس تابع CODE عمل می کند ، بدین معنا که کد  را می گیرد  و حرف مربوط به آن کد را می دهد.

مثال:

=CHAR(97):   a

موفق باشید.