تبلیغات
EXCEL - COUNTIF
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
30 مهر 88

COUNTIF

30 مهر 88

موضوع :توابع، 

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام؛

فرض کنید می خواهید تعداد اعداد یک ثبت شده در ستون A را بدانید برای این منظور بایستی از این تابع استفاده کنید.

این تابع از دو بخش تشکیل شده است :

         1- ستون و رنجی که می خواهید در آنجا شمارش شود.

         2- عددی که می خواهید بشمارید در مثال ما عدد 1

مثال:

 

 A

 B

 1

          1         

 =COUNTIF(A1:A9;1):  4

 2

 2

 

 3

 3

 

 4

2

 

 5

 1

 

 6

 4

 

 7

 1

 

 8

 3

 

 9

 1

 

«سؤال ها و جواب ها»

  چگونه می توان با تابع countif 
اعداد بزرگتر از یک عدد را شمارشکرد؟

برای شمردن اعداد مثلا بزرگتر از {5} 
از خانه ی B1 تا B14 باید بنویسید:
("COUNTIF(B1:B14;">5=