تبلیغات
EXCEL - BAHTTEXT
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
30 مهر 88

BAHTTEXT

30 مهر 88

موضوع :توابع، 
نگارنده :علی نجفی

به نام خدا

با سلام

تابع BAHTTEXT بسیار جالب می باشد این تابع عدد را از شما می گیرد وآن را به زبان تایلندی ترجمه می كند