تبلیغات
EXCEL - AVERAGE
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
1 آبان 88

AVERAGE

1 آبان 88

موضوع :توابع، 

با نام خدا سلام عرض می كنم 
تابع میانگین یكی از پركاربردترین توابع در اكسل است 
كار این تابع  محاسبه مقدار متوسط ارزش سلولها است  به این صورت كه تعدادی عدد را گرفته و مجموع اعداد را تقسیم بر تعدادشان می كند  لازم به ذكر است كه این فرمول خانهای خالی را محاسبه نكرده ولی سلول با عدد صفر را محاسبه می كند  . به مثال زیر توجه كنید : 


=AVERAGE(A1:A4)

كه جواب برابر  2 است 
 ستون A

 1
 2
 2  
 3  0
 4 4