تبلیغات
EXCEL - int
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
8 اردیبهشت 88

int

8 اردیبهشت 88

موضوع :توابع، 

بسم الله الرحمن الرحیم

باز هم  سلام !

این بار تعدادی از تابع های ساده را مختصر توضیح می دهیم:

=INT(....)

این تابع با گرفتن عدد اعشاری آن را به صورت عدد بدون اعشار تبدیل می کند.

هم چنین اگر عددی با فرمت متن داده شود آن را به فرمت عدد تبدیل می کند.

* بایستی توجه داشته باشید:
1- این تابع فقط یک قسمت دارد و آن هم عدد یا آدرس خانه ایست که عدد در آن واقع است می باشد.
2- این تابع عدد را رو به بالا ( یا پایین ) گرد نمی کند.

***