تبلیغات
EXCEL - NOT
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
18 فروردین 91

NOT

18 فروردین 91

موضوع :توابع، 

بسم الله الرحمن الرحیم
یعد از مدتها سلام!
ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را تسلییت عرض می کنم.

امروز می خواهم یک تابع خیلی ساده را معرفی کنم.
(NOT(logical=

تابع NOT چنانکه از اسمش هم پیداست دقیقا همان نقیض است در منطق ریاضی. به این صورت که اگر گزاره ی درستی را درون آن بنویسید پاسخ می دهد ( False ) و اگر گزاره غلط به آن بدهید می نویسد: ( TRUE )
این تابع یک قسمت بیشتر ندارد که داخل آن عبارتی که می خواهید نقیض شود را می نویسید: Logical
 
برای مثال:
1:
داخل خانه ی A1 بنویسید:  (NOT(TRUE=
به شما پاسخ خواهد داد: A1= FALSE

 2:
داخل خانه ی A2 بنویسید:  (NOT(2*2=4= 
پاسخ می دهد: A2=FALSE

 3:
می دانید که طبق منطق ریاضی نقیض عبارت ( AND( A1=0 ; A2=0 می شود:
(OR( A1 <> 0 ; A2 <> 0

حال اگر این عبارت را { (( NOT( AND( A1=0 ; A2=0= } داخل خانه ی B1  بنویسید عبارت نقیض را بررسی می کند { (OR( A1 <> 0 ; A2 <> 0 } و بدین صورت پاسخ می دهد:

اگر A1=0 , A2=0 پاسخ می دهد: B1= FALSE
اگر A1<>0 , A2=0 پاسخ می دهد: B1= TRUE
اگر A1=0 , A2<>0 پاسخ می دهد: B1= TRUE
اگر A1<>0 , A2<>0 پاسخ می دهد: B1= TRUE

می توانید در خانه ی B2 بنویسید: (OR( A1 <> 0 ; A2 <> 0= و پاسخ های B1 و B2 را با هم مقایسه کنید.

ناگفته روشن است که این تابع در توابع ترکیبی بسیار کاربرد دارد.

راهنما:

<> علامت نامساوی می باشد.