تبلیغات
EXCEL - TRUNC
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
4 خرداد 91

TRUNC

4 خرداد 91

موضوع :توابع، 
نگارنده :علی نجفی

این تابع کاربردهای زیادی دارد و در بسیاری از محاسبات استفاده می شود. این تابع قسمت اعشاری عدد را حذف می کند. البته باید توجه داشت این تابع عملکردش با تابع ROUND متفاوت است.
مثال:
TRUNC(4.5)=4
TRUNC(-4.2)=-4