تبلیغات
EXCEL - SUMSQ
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
4 خرداد 91

SUMSQ

4 خرداد 91

موضوع :توابع، 
نگارنده :علی نجفی

به وسیله این تابع می توان توان دوم ورودی ها را با هم جمع کرد.
مثال:
SUMSQ(3,1)=10
10=32+12
یا
SUMSQ(3,6)=45
45=32+62