تبلیغات
EXCEL - ROMAN
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
4 خرداد 91

ROMAN

4 خرداد 91

موضوع :توابع، 
نگارنده :علی نجفی

این تابع اعداد را به صورت یونانی نشان می دهد.
مثال:
ROMAN(4)=IV
یا
ROMAN(10)=X
لازم به توضیح است اعداد یونانی حد اکثر قادر به شمردن تا 3999 می باشند.
ROMAN(3999)=MMMCMXCIX