تبلیغات
EXCEL - EVEN
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
4 خرداد 91

EVEN

4 خرداد 91

موضوع :توابع، 
نگارنده :علی نجفی

این تابع ورودی مثبت خود را به اولین عدد زوج بزرگتر و ورودی منفی خود را به کوچکترین عدد زوج منفی کوچکتر می رساند.
مثال:
EVEN(3)=4
EVEN(-3)=-4
EVEN(2.5)=4