تبلیغات
EXCEL - SLN
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
4 خرداد 91

SLN

4 خرداد 91

موضوع :توابع، 
نگارنده :علی نجفی

این تابع جز توابع حسابداری می باشد و برای پیدا کردن هزینه استهلاک به روش ثابت هزینه یا روش مستقیم برای هر دوره استفاده می شود.
این تابع از سه قسمت تشکیل شده است
قسمت اول ارزش کل دارایی
قسمت دوم قیمت پس از مستهلک شدن
قسمت سوم تعداد دوره ها قبل از مستهلک شدن
مثال:
ماشینی خریدیم به ارزش 10000000 واحد قیمت ماشین پس از استهلاک کامل 1000000 و تعداد دوره های قابل استفاده 5 دوره می باشد حساب کنید هزینه استهلاک هر دوره را
SLN(10000000,1000000,5)=1800000
این جواب بدین معنی است که باید برای هر دوره 1800000 واحد به حساب هزینه استهلاک گذاشت.