تبلیغات
EXCEL - AVERAGEA
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
4 خرداد 91

AVERAGEA

4 خرداد 91

موضوع :توابع، 
نگارنده :علی نجفی

این تابع مانند تابع AVERAGE  عمل می کند با این تفاوت که تابع  AVERAGE فقط مقادیر عددی را در محاسبات دخیل می کند ولی تابع AVERAGEA مقادیر غیر عددی را نیز محسوب می کند و به جای آن صفر قرار میدهد.
مثال:
      A
      7         1
      5         2
      3         3
     ش        4
AVERAGE(A1:A4)=5
AVERAGEA(A1:A4)=3.75