تبلیغات
EXCEL - CEILING
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
4 خرداد 91

CEILING

4 خرداد 91

موضوع :توابع، 
نگارنده :علی نجفی

این تابع دو ورودی دارد یکی عددی که می خواهید رند کنید و دومی عددی که عدد رند شده مضربی از آن است
مثلا می خواهید عدد 7 را به نزدیکترین عددی که مضرب 2 است رند کنید که جوابش می شود 8.
مثال:
CEILING(7,2)=8
CEILING(9,11)=11