تبلیغات
EXCEL - mod
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
9 اردیبهشت 88

mod

9 اردیبهشت 88

موضوع :توابع، 

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم

امروز با تابع MOD آشنامی شویم.

این تابع دو عدد را می گیرد و باقی مانده تقسیم را می دهد:

=mod([num];[div])

در پناه حق