تبلیغات
EXCEL - MONTH
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
4 خرداد 91

MONTH

4 خرداد 91

موضوع :توابع، 
نگارنده :علی نجفی

این تابع یک مقدار را می گیرد و ماه متناظر با آن را نشان می دهد به عبارت دیگر ورودی آن روز می باشد و مقدار خروجی شماره ماه ؛ هم چنین اگر ورودی این تابع تاریخ باشد فقط قسمت ماه آن را نمایش می دهد.
مثال:
MONTH(50)=2
MONTH(440)=3
MONTH(DATE(1391,3,4))=3