تبلیغات
EXCEL - TimeValue
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
31 خرداد 91

TimeValue

31 خرداد 91

موضوع :توابع، 

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام

اکسل برای هر تاریخ و ساعتی که شما می نویسید ، سریال های مخصوصی دارد که آن را به شکل  و قالب تاریخ یا ساعت در می آورد. این تابع با گرفتن ساعت این سربال را نشان می دهد.

برای مثال:

( "timevalue( "11:23:30=

نتیجه می دهد: 0.474652777777778

( نکته : اگر اعشار کمتری نشان داده شد از طریق دکمه ی Increase Decimal واقع در قسمت Number از برگه Home اعشار بیشتری را نمایش دهید.)